آموزش فصیح خوانی

No image

آموزش فصیح خوانی

آموزش فصیح خوانی قرآن به صورت متحرک‌سازی شده و با شیوه‌ای جذاب در 14جلسه شامل:

 • جلسه اول: نحوه صحیح اداء حرکات کوتاه در زبان عربی
 • جلسه دوم: مخارج حروف
 • جلسه سوم : تلفظ حرف حاء
 • جلسه چهارم : تلفظ حرف عین
 • جلسه پنجم : تلفظ حرف ثاء
 • جلسه ششم: تلفظ حرف ذال
 • جلسه هفتم: تلفظ حرف ظاء
 • جلسه هشتم: تلفظ حرف طاء
 • جلسه نهم: تلفط حرف صاد
 • جلسه دهم: تلفظ حرف ضاد
 • جلسه یازدهم: تلفظ حرف غین
 • جلسه دوازدهم: تلفظ حرف واو
 • جلسه سیزدهم: استعلاء و استفال
 • جلسه چهاردهم : تفخیم و ترقیق

در 4 حلقه وی‌سی‌دی (برای تمامی سنین به ویژه کودکان و نوجوانان)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS