اخبار و اطلاعیه ها
وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز پژوهشی وقف
مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز پژوهشی وقف

مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز پژوهشی وقف

برگزاری پیش نشست علمی مرکز پژوهشی وقف
برگزاری پیش نشست علمی مرکز پژوهشی وقف

برگزاری پیش نشست علمی مرکز پژوهشی وقف

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

برخی از فقها آن را صحیح نمی‌دانند و برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ارائه کرده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش‌های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته‌اند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم ضمن تبیین ...

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

موضوع پژوهشی

وقف از منظر علوم انسانی غرب
وقف از منظر علوم انسانی غرب

وقف از منظر علوم انسانی غرب

تعریف وقف و اقسام آن
تعریف وقف و اقسام آن

تعریف وقف و اقسام آن

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان
انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار شماره 82 فصلنامه وقف میراث جاویدان

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴
انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

انتشار فصلنامه «وقف میراث جاویدان» شماره ۱۰۴

Powered by TayaCMS